این راهنمای جامع، متن پیشرو در موضوع طب سالمندی، اصول پیری شناسی را با طب سالمندی بالینی ترکیب می کند و پوشش بی بدیلی از این حوزه از پزشکی را ارائه می دهد. پزشکی سالمندان و پیری هازارد که در پزشکی مبتنی بر شواهد و عملکرد بیمار محور استوار است، به روزترین اطلاعات پزشکی موجود را ارائه می دهد.