این نسخه ششم پیوند مو، ویرایش شده توسط جراحان مشهور رابین آنگر و رونالد شاپیرو و با مشارکت نوآوران در سراسر جهان، بر شهرت دیرینه خود به عنوان یک منبع آموزشی قابل اعتماد، بی طرف و تحسین شده برای تکنیک های مدرن ترمیم مو استوار است. . نسخه ششم که به طور کامل با آخرین پیشرفت ها به روز شده است، شامل بحث کامل در مورد جوانب مثبت و منفی رویکردهای مختلف جراحی و غیرجراحی، اختلاف نظرها و مرواریدهای بالینی مبتنی بر شواهد است که از طریق تخصص عملی جمع آوری شده است. همچنین موضوعات مهم مدیریت تمرین مانند آموزش مناسب، ابزار دقیق و مسائل پزشکی و حقوقی را پوشش می دهد.