این نسخه جدید از یک منبع تثبیت شده نگاهی گسترده به مدیریت عملی، هم پزشکی و هم جراحی، همه اشکال ریزش مو ارائه می دهد. معاینه صحیح بیمار مبتلا به ریزش مو، همانطور که آلوپسی آندروژنتیک، شایع ترین علت ریزش مو، به طور عمیق مورد بحث قرار می گیرد. بیماری خودایمنی آلوپسی آره آتا به طور جامع مورد بررسی قرار می گیرد که شامل پاتوژنز، ویژگی های بالینی، تشخیص افتراقی و درمان می شود. این نسخه همچنین آخرین پیشرفت ها در تشخیص و درمان بیماری را به همراه جراحی ترمیم مو پوشش می دهد.