برای بیش از ۵۰ سال، Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Base of Therapeutics اوج قدرت و دقت را در توصیف اعمال و استفاده از عوامل درمانی در رابطه با فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی نشان داده است. توازن دقیق این متن بین علوم پایه و کاربردهای بالینی هزاران نفر از پزشکان و دانشجویان مراقبت های بهداشتی را به درک روشنی از داروهای ضروری برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری راهنمایی کرده است.