با این حال، آنچه ضروری است برجسته شود، و نویسندگان اغلب بر این موضوع در کتاب تأکید می‌کنند، این است که، به خصوص در مورد تکنیک‌های کم تهاجمی، ناحیه گلوتئال منطقه آسانی برای همه نیست: پرکننده‌ها، نخ‌ها، بافت چربی و دستگاه‌های انرژی می‌توانند تنها در صورتی که پزشکان دانش عمیقی از آناتومی و فیزیولوژی داشته باشند در این زمینه آناتومیکی استفاده می شود. یکی دیگر از جنبه های اساسی این کتابچه راهنمای کاربر توصیه به دست کم نگرفتن عوارض احتمالی است، به خصوص در مورد تکنیک های کم تهاجمی: سطح توجه و مراقبت از تکنیک و آسپسیس باید به طور مداوم بالا باشد.
در پایان، از آنجا که این نقطه کانونی است، این راهنما برای برقراری ارتباط به زبانی عملی و آگاهانه، مشخصه کسانی که دانش خود را می‌فهمند و به کار می‌برند، شایسته تقدیر است.