Genomes 5 یک کتاب درسی کاملاً مدرن در مورد ژنوم و چگونگی بررسی آنها است. در کتاب ابتدا تکنیک ها آمده است، سپس آناتومی ژنوم، به دنبال آن عملکرد ژنوم و در نهایت تکامل ژنوم. ژنوم همه انواع ارگانیسم ها پوشیده شده است: ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، گیاهان و حیوانات از جمله انسان.