این کتاب اطلاعات کامل و عملی را با پایه ای قوی در ژنتیک بالینی و ژنومیک عملی می باشد. در ادامه فصول سوالات موردی و چند پزینه ای، خلاصه های پایان فصل، یک واژه نامه گسترده و راحت که این کتاب را به انتخابی ایده آل برای همه دانشجویان پزشکی می کند.