نسخه جدید سیتوپاتولوژی تشخیصی راهنمای جامعی را در مورد کاربردهای تشخیصی سیتولوژی لایه برداری و آسپیراسیون در اختیار سیتوپاتولوژیست شاغل و کارآموز قرار می دهد. این کتاب یافته‌های سیتولوژیکی طبیعی و غیرطبیعی را پوشش می‌دهد که در تمام نقاط بدن که از کاربردهای سیتولوژیک استفاده می‌شود، مشاهده می‌شود. همبستگی های هیستوپاتولوژیک، ایمونوهیستوشیمی و مولکولی مناسب، همراه با در نظر گرفتن تشخیص های افتراقی احتمالی، با یافته های سیتولوژیک همراه است. خواننده می تواند طیف کاملی از یافته های عادی و غیر طبیعی را با تقریبا ۲۰۰۰ تصویر تمام رنگی ببیند. به این کتاب به شدت ارجاع داده شده است تا اطمینان حاصل شود که به عنوان یک منبع عملی برای مرجع روزانه در آزمایشگاه عمل می کند. یکنواختی ساختار فصل اصلی به خوانندگان کمک می کند تا به سرعت پاسخ های تشخیصی مورد نظر خود را پیدا کنند.