راهنمای جامع استفاده بالینی از پرکننده های پوستی و بوتاکس با بحث عمیق در مورد تکنیک های تزریق برای قسمت های مختلف صورت. انتخاب بیمار و درمان، رضایت بیمار و عوارض و مدیریت آنها را پوشش می دهد. شامل نزدیک به ۳۰۰ عکس بالینی، تصاویر و جداول.