این کتاب یک مرجع عملی است که با نظرات متخصصان برجسته جهان در مورد استفاده از این پرکننده بافت نرم پیشرو ایجاده شده است. این می تواند برای تمامی پزشکان حرفه ای که در حوزه پزشکی زیبایی فعالیت دارند مهم می باشد ویژگیهایی همچون آناتومی مربوطه، مکان های هدف زیبایی، تکنیک های تزریق و بررسی ایمن ترین و موثر ترین پروتکل های درمانی موجود برای این محصول همه کاره استفاده می شود.