جلد ۱ سازگاری های بالینی در سمومیکه امروز استفاده می شوند، استفاده با سایز مواد تزریقی، استفاده برای سایر قسمت های بدن و سایر نشانه ها و جنبه های قانونی را بررسی می کند و جلد دوم با جزئیات آناتومی عملکردی و تکنیک های تزریق را مستند می کند، مانند صورت، گردن و بالای سینه. هیچ پزشک ماهری نمی خواهد این کتاب جامع و معتبر را نداشته باشد.