بهترین تکنیک های تزریق در سم بوتولینیوم در این کتاب به روزرسانی شده در تمامی پزشکان زیبایی را در تمامی سطوح پوشش می دهد. راهنمایی های معتبری را در مورد روش های رایج از جمله هیپرتروفی ماساژ تر و انواع پوست تیره تر، کاربردی های درمانی سم بوتولینیوم و آینده آنها در پوست ارائه می دهد.