این کتاب با یک مرور کلی از بیماری شروع می شود، سپس به بررسی عوامل بیماری زا داخلی و خارجی می پردازد، سپس توصیه های عملی برای درمان را ارائه می دهد. دارو های اخیرا تایید شده و نوظهور FDA و همچنین بیماریهای همراه آتوپیک را پوشش می دهد.