افزایش قابل توجهی در مهاجرت متقابل زنان از قومیت ها، فرهنگ های مختلف و با رنگ پوست متفاوت وجود دارد. با توجه به انتشاراتی که عمدتاً بر روی انواع پوست فیتز ۱ تا ۴ متمرکز شده‌اند، تشخیص دقیق بیماری فرج در انواع پوست‌های تیره‌تر ممکن است به خطر بیفتد که منجر به نتایج درمانی کمتر از حد مطلوب می‌شود. بیماری ها کاملاً متفاوت به نظر می رسند زیرا رنگ قسمت اعظم اریتم را که به طور برجسته در جمعیت قفقازی دیده می شود، پنهان می کند. این کتاب بر روی درماتوز دستگاه تناسلی زنان تمرکز دارد و این شکاف‌ها را برای کارکنان مراقبت‌های بهداشتی که به دنبال تشخیص دقیق و مدیریت چنین بیمارانی هستند، پر می‌کند.