در بیست سال گذشته، تقویت بافت نرم صورت با محصولات پرکننده پوستی بسیار محبوب شده است. این محصولات معمولاً ایمن در نظر گرفته می شوند و اثرات جانبی عمدتاً خفیف و گذرا دارند. با این حال، عوارض جدی مربوط به آسیب های تزریقی به ساختارهای آناتومیک مربوطه، مانند اعصاب و عروق، می تواند حتی در دستان تزریق کننده باتجربه رخ دهد.