این کتاب بر جراحی زیبایی اندام تناسلی از تکنیک های پایه تا پیشرفته، بحث در مورد اندیکاسیون ها، موارد منع مصرف، عوارض کوتاه مدت و بلند مدت و مراقبت های پس از عمل هر عمل جراحی تمرکز دارد.