برند های مختلفی از فیلر های پوستی برای استفاده در بازار آمریکا تایید شده است که شامل چهار نوع مختلف پر کننده موقت و یک نوع دائمی است و چندین مارک و نوع دیگر نیز در سایر نقاط جهان موجود است. در برابر چنین تنوع بالقوه و گسترده ای از انتخاب ها، این کتاب یک منطق علمی و آناتومیک را ارائه می دهد که چرا یک پرکننده خاص باید به عنوان بهیه برای هر مکان و نشانه فردی انتخاب شود و چگونه به بهترین شکل از آن در درمان استفاده شود. مطالبی که در این کتاب می خوانید همچون اصول و روشهای تزریقی پرکننده، تکنیک های اولیه تزریق، تکنیک عای تزریق اصلاح شده و پیشرفته، تکنیک های جدید تزریق و …