چه پزشک به تازگی شروع به کار کرده باشد و چه  به خوبی در پزشکی زیبایی مهارت دارد، این مجموعه می تواند به عنوان یک مرجع سریع برای روش های زیبایی شناسی می تواند استفاده شود. این کتاب دستورالعمل های گام به گام کاملا مصور در مورد روش های تزریق سم بوتولینیوم و توصیه هایی در مورد مدیریت مسائل رایج که در بازدید های بعدی مشاهده می شود ارائه می دهد.