در این کتاب از تصاویر ساده برای درک بهتر دانشجو استفاده شده است که دانشجو در طول تحصیل خود این تصاویر را رنگ آمیزی کند. این کتاب شامل ۵ بخش و ۱۲ فصل و ۳۵۲ صفحه می باشد.