کتاب کلیات آناتومی بر اساس سرفصل های تعیین شده درسی طراحی و ترکیبی از جدید ترین منابع در زمینه آناتومی عمومی می باشد. سازمان بندی کلی کتاب طوری طراحی شده تا فراگیری مطالب و واژه ها با استفاده از تنوع رنگ آسان تر گردد. چکیده هر فصل که هدف آموزشی سر فصل ها و مورد تاکید مدرسین این رشته می باشد در قالب بخش خودآزمایی در پایان هر فصل آورده شده است. کتاب فوق در ۱۱ فصل و ۲۴۰ صفحه و تمام رنگی می باشد.