این کتاب یکی از معروف ترین رفرنس های جهانی در حوزه مهندسی ژنتیک می باشد که در ارائه مطالب فناوری های مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی بسیار موفق بوده است.