در این کتاب، تکنیک پیلینگ شیمیایی از نگاهی نو و بر اساس دانش بیوشیمی و زیست شناسی سلولی – مولکولی، به نگارش در آمده است.  کتاب فوق شامل ۳ بخش و ۸ فصل و در ۳۶۰ صفحه تمام رنگی می باشد.