در پژوهش و ساختار این کتاب نخست به ساختار زیست شناختی / بیولوژیکی و بخش های گوناگون پوست و مو به ویژه کارکرد هر یک پرداخته شده و سپس انگیره ها و ساز و کار مکانیزم و رخساره های بیوشیمیایی به هنگام بروز مشکلات پوست و مو پرداخته شده و انواع فرآورده های درموکارمتیک و مراقبت از پوست و مو، حاوی انواع ترکیبات موثر در درمان این مشکلات و آگاهی های بایسته بازگو شده است.