این کتاب الهام گرفته از کتاب مرجع پروسیجر های اورژانس می باشد که راهنمایی برای پزشکان، پرستاران و دانشجویان باشد. مواردی که در این کتاب می آموزید:

  • انجام صحیح پروسیجر ها در اورژانس
  • مدیریت راه هوایی، ثبت علایم حیاتی، رگ گیری و انجام پروسیجر های معمول که به عهده دانشجویان، اینترن ها و پزشکان اورژانس است.
  • مدیریت زخم و روش های آتل گیری