این کتاب ترجمه ویرایش پنجم کتاب community pharmacy  است که در هر بخش دارو های قابل ارائه در ایران به آن افزوده شده است. این کتاب ۵۲۰ صفحه بوده و تمام رنگی می باشد.