اصول دارو درمانی بیماری های پوست شامل انتخاب فرمولاسیون، پایه فرآورده های جلدی ، اختلالات پوستی و… از فصل های این کتاب میباشد. ضمنا در این کتاب فرآورده های موجود، اصول انتخاب مد اخله، پایش درمان و نکات کلیدی دارویی مد نظر قرار گرفته شده است.