نانوتکنولوژی به طور گسترده در حوزه دارویی برای توسعه نانو حامل های دارویی استفاده شده است. در این زمینه، نانوذرات پلیمری مورد مطالعه قرار گرفته اند، زیرا پتانسیل بالایی برای به حداقل رساندن مشکلات فارماکوتراپی فعلی، افزایش اثربخشی درمانی و در نتیجه کاهش عوارض جانبی چندین دارو دارند.