این کتاب بر اساس آخرین چاپ کتاب میکروب شناسی  bailey & scott نگاشته شده و اولین سری از مجموعه ای است که در آن روش های تشخیص آزمایشگاهی باکتری های بیماری زا، بر اساس ارگان های مختلف بدن مورد بحث قرار میگیرد. در این کتاب کوشش گردیده با استفاده از سایز منابع موجود همچون textbook of diagnostic microbiology mahon  و  konemans color atlas and text book of diagnostic  به تکمیل اطلاعات ارائه شده پرداخته شود.