این کتاب در راستای نیاز های بخش بلوک زایمان و برای کمک به آموزش بالینی دانشجویان مامایی، پزشکی و سایر رشته های مرتبط تالیف شده است.