کتاب حاضر با انتخاب بیماری های شایع و اطلاعات لازم جهت مشاوره و مداخله بالینی لازم به منظور دستیابی به حداکثر اثربخشی دارو درمانی طراحی شده است. جهت دستیابی به این هدف هر فصل به یکی از بیماری های شایع اختصاص یافته و نحوه انتخاب محتوای هر فصل بر اساس دانش لازم جهت مشاوره و مداخله بالینی انتخاب گردیده است. به منظور کاربردی نمودن مطالب ارائه شده در پایان هر فصل به ذکر یک یا چند مورد بیمار پرداخته شده تا خوانندگان نکات ارائه شده را در قالب بیماران واقعی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.