کتاب حاضر با در نظر گرفتن ضرورت دسترسی به منابع سریع، توجه به محدودیت های زمانی فراگیران و همچنین بهره مندی از تکنیک های به یادآوری با استفاده از به روز ترین منابع شناخته شده و معتبر در حوزه دارودرمانی تدوین گشته است.خلاصه سازی به گونه ای صورت گرفته است که خواننده نکات مهم و اصولی هر مبحث را به صورت دسته بندی شده و با کمک الگوریتم ها، حداول و اشکال ساده سازی شده فراگیرد. این کتاب مشتمل بر ۳۳ فصل مطابق با سرفصل های اعلام شده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت آزمون دستیاری تدوین گردیده است.