این مجموعه به درمانگران کمک میکند تا توصیه های گاید لاین ها و نتایح مطالعات را با شرایط هر بیمار سنجیده و درمان مناسب را انتخاب نمایند. به فراخور هر موضوع،پاتوفیزیولوژی ، علل، تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان بیماری به اختصار مطرح شده و در ادامه، دارو درمانی بیماری با جزئیات بیشتر آورده شده است. ذیل دارودرمانی هر بیماری معیاری با اهمیت در انتخاب دارو از جمله مکانیسم عمل، اثر بخشی، عوارض، دوز و روش مصرف، تداخلات بالینی مهم، هزینه، شکل دارویی و دسترسی به دارو گنجانده شده است. این مجموعه به گونه ای تدوین شده است تا با وجود جامع بودن، بیان ساده و مختصر داشته باشد.