مجموعه ATP به گونه ای تدوین شده تا با وجود جامع بودن، بیان ساده و مختصر داشته باشد تا مخاطب در کوتاه ترین زمان اطلاعات خود را به روز نماید. در این مجموعه به فراخور هر موضوع، پاتوفیزیولوژی، علل تظاهرات بالینی، تشخیص و درمان بیماری به اختصار مطرح شده و در ادامه، دارو درمانی بیماری با جزئیات بیشتر آورده شده است.