مجموعه ATP بر اساس گاید لاین های منتشر شده توسط موسسات بین المللی و ملی معتبر به روز شده است. این مجموعه به درمانگران کمک می کند تا توصیه های گاید لاین ها و نتایج مطالعات را با شرایط هر بیمار سنجیده و درمان مناسب را انتخاب نمایند. در متن کتاب دارو های موجود در ایران به صورت کلمات رنگی نوشته شده است تا امکان انطباق درمان های مبتنی بر شواهد با موجودی دارویی کشور برای درمانگران فراهم شود.