کتاب فوق شامل ۱۵ بخش و ۱۰۵ فصل بوده و تمام رنگی می باشد.