این کتاب بر اصول اولیه فیزیولوژی تمرکز دارد که دانشجویان رشته ای گوناگون پزشکی اعم از پزشک، دندانپزشک، پرستار و نیز دانشجویان مقاطع تکمیلی علوم زیستی و سلامت بدان نیاز دارند. این کتاب همچنین می تواند برای پزشکان و شاغلان حرفه پزشکی که می خواهند اصول اولیه درک پاتوفیزیولوژی بیماری های انسان را مرور کنند مفید باشد.