در این کتاب نسبت به ویرایش قبلی تغییرات زیر اعمال شده است:

  • بازنگری عمده در مورد فصل های مربوط به ایمونوفارماکولوژی، دارو های ضد سرع، ضد روان پریشی ، ضد افسردگی، ضد دیابت، ضد التهاب و ضد ویروس و …
  • توصیفی بر دارو های جدید عرضه شده به بازار به ویژگی (عوامل زیستی)
  • تصاویر جدید و تمام رنگی، اطلاعات مربوط به مراتب بیشتر درباره ساز و کار های دارویی و اثرات آنها