این کتاب با اغلب کتب فارماکولوژی پیراپزشکی متفاوت بوده و اساس شکل گیری آن بهره گیری از کتب متعدد فارماکولوژی پزشکی و پیراپزشکی و ارائه ساختار جدید و در عین حال ساده و پر محتوا برای معرفی مفاهیم فارماکولوژی است.