در این کتاب سعی شده است تا سوالات رایج و پرکاربرد مطرح و پاسخ داده شود. هر فصل به یک مورد مشخص با سوالات مربوط به آن می پردازد مانند دوز دارو، عوارض دارو، تداخلات دارو و…. سوالات به تفکیک و بر اساس موضوع کلی هر فصل ارائه شده تا دسترسی به سوال مورد نطر راحت تر باشد و همچنین کتاب شامل ۱۰ پیوست می باشد. جهت استفاده بیشتر کادر درمان نگاشته شده است.