در این کتاب تلاش بر ارائه اصول و روش های ساخت دارو های ترکیبی برای داروسازان و دانشجویان داروسازی در قالب فصول هشت گانه میباشد.