از ویژگی های این کتاب نگارش آن به زبان ساده است طوری که خواننده به سهولت می تواند درک بسیار عمیقی از مباحث سلولی و مولکولی پیدا کند. وجود اشکال متنوع و ساده و قابل فهم از ویژگی های دیگر این کتاب است.