معادلات MD-Codes  کمک می کند تا پزشک برای انتخاب محصول مناسب، محاسبه صحیح حجم ژل و هزینه های بیمار برنامه درمانی مناسبی را برای هر بیمار تنظیم نموده و با وی در میان بگذارد. هدف اصلی این برنامه این است بتوانیم نحوه مشاوره به بیماران را بطور صحیح تغییر دهیم. در این کتاب فرمول های  MD-Codes  برای درمان هشت حالت عاطفی چهره به شما عرضه می شود. هر فرمول در واقع یک نسخه راهنما برای درمان علامت های کلیدی چهره مرتبط با حالات عاطفی خاص در صورت می باشد. شناخت نیاز بیمار و ارزیابی  صحیح چهره فرد قبل از شروع درمان، نشان دهنده تفاوت کار یک پزشک حرفه ای با سایر پزشکان می باشد که در این کتاب کاملا با آن آشنا می شوید.