در این کتاب جامع و کامل سعی شده است به شکلی اصولی و زیربنایی از مباحث اولیه شامل آناتومی و مقدمات گرفته تا روش های بی حسی و تزریق فرد را قدم به قدم و به شکل کامل با این پروسیجر آشنا نماید. ارائه یک فصل مجزا در زمینه آشنایی با اصول اولیه پایه تزریق بوتاکس  و همچنین توضیح جداگانه در هر فصل در مورد عوارض پروسیجر از ویژگی های برجسته این کتاب میباشد.  جهت آموزش بهتر همراه با کتاب یک CD آموزشی ارائه می شود که در آن هر یک از پروسیجر ها به شکل ویدیویی وکامل روی بیمار اجرا شده است. این کتاب در ۲۰۶ صفحه تمام رنگی شامل ۳ بخش، ۱۲ فصل و ۵ ضمیمه میباشد.