کتاب پیش رو با طبقه بندی کاربردی موضوعات مهم در زنان و مامایی، دسترسی سریع دانشجو و دانش آموخته در رشته های مامایی و زنان را به جدید ترین مطالب علمی فراهم نموده و منجر به تصمیمات بالینی هوشمندانه تر بر ارائه مراقبت های مامایی کارآمد محیا می کند. کتاب فوق تک رنگ بوده و ۶۵۱ صفحه می باشد.