کتاب شامل ۳ بخش تابلو های بالینی A، تابلو های بالینی B و تابلو های خونی است. در انتهای هر فصل، خواننده با قسمتی مواجه می شود که گاه از دیدگاه مولف اهمیت دارد یا نشانگر علائم و نشانه های نیازمند اقدام فوری است. این کتاب در ۶۶۰ صفحه پالتویی و تمام رنگی می باشد.