در این کتاب مطالب بسیار مفیدی همچون نسخه خوانی و نسخه نویسی و همچنین آشنایی با سازمان های بیمه گر درمانی (در ۴ فصل) که برای اولین بار منتشر گردیده اغلب مطالب علمی کتاب با منابع معتبری مانند FDA،BNF،WHO و لیست دارو های ایران (IDL) مطابقت داده شده است. این کتاب بی شک کامل ترین و جامع کتاب حال حاضر در زمینه آموزش تکنسین داروخانه در کشور میباشد.