کتاب حاضر ویراست دوم از کتاب داروشناسی نسخه های دارویی می باشد که در ویرایش جدید  ۷۰ نسخه تکمیلی دیگر که برگرفته از نسخه های واقعی پزشکان است به آن اضافه گردیده است. این کتاب جهت آموزش هدفمند برای دانشجویان و دانش آموختگان داروسازی و پزشکی طراحی شده است. در این مجموعه سعی شده است مطالب مورد نیاز یک داروساز جهت ارائه به بیماران در قالب نسخه های مختلف گردآوری شود. لازم به ذکر است که سعی شده است نمونه نسخه های موجود در این مجموعه بخش عمده ای از نسخ رایج تجویزی را پوشش دهد.