پوست به عنوان بزرگ ترین ارگان بدن بیش از سایر ارگان ها تحت تاثیر عوارض دارویی قرار میگیرد. شناخت این عوارض و تفکیک آن از سایر بیماری ها و تعیین دارو، نقش بسزایی در درمان و پیشگیری از عوارض احتمالی در آینده خواهد داشت. این کتاب جهت کمک به شناخت هرچه بهتر عوارض پوستی ناشی از دارو ها و مدیریت این عوارض تالیف گردیده است.