کتاب به سه بخش اصلی تقسیم می شود. بخش اول به رویکرد اولیه به ضایعات پوستی و بخش دوم به تشخیص افتراقی بالینی بیماری های پوست می پردازد. بخش آخر شامل ۲۰۰ بیماری خاص می باشد که بیشتر آنها بیماری های اولیه پوست بوده و بقیه بیماری های سیستمیک همراه با تظاهرات پوستی می باشند.