در این کتاب سعی شده است به عنوان یک راهنمای جامع بالینی علامه بر شرح مدیریت و درمان مسمومیت ها در قالب تک نگاره های علمی، نکات کلیدی و کاربردی در قالب مطالعه موردی بیماری مسموم مطرح شود. جهت تالیف کتاب به ویژه در بخش مطالعات موردی بیمار مسموم، سوالات پر تکرار مراکز اطلاع رسانی دارو ها و سموم در حیطه مشکلات بیماران و کادر درمان مورد بررسی قرار گرفته است. در باتدای هر فصل مقدمه ای جهت آشنایی مخاطب با مطالب و سهولت دسترسی به مطلب و نکات مهم مرتبط با آن فصل، هم در بخش تک نگاره ها و هم در بخش معرفی بیمار مسموم گنجانده شده است.